Flag

Picture -

Bake nights
Bake nights 2

Picture -

Picture -

Picture -

Picture -

Идеи

Picture - Picture -

Идеи

Picture -

Picture -

Picture -

Picture -

Идеи

Picture -

Picture -

Picture -

Picture -

Идеи

Picture -

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА BAKE NIGHTS


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за кампанията Bake nights (Класове по печене)

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на рекламната кампания Bake nights (Класове по печене) (по-долу наричана "Кампания" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49,
БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (по-долу наричано “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, както и в Instagram и Facebook профилите на определени потребители, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Кампанията.

Официалните правила за провеждане на Кампанията са достъпни на: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights-2.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Кампанията, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Кампанията са предоставени в публикациите за Кампанията в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria или Facebook профила на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Кампанията.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията и предоставяне на награди – участие в клас по печене), както и в изпълнение на произтичащи от Кампанията законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни:

·         На участниците: потребителско име в Instagram или Facebook.

·         На печелившите участници - три имена и телефон за връзка, видео и фотографски изображения от участие в класовете по печене, като Dr. Oetker                    Bulgaria има право да използва видео/фотоматериалите от ателието за публикации в Instagram профила www.instagram.com/droetkerbulgaria и                  Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria с рекламна цел за срок от една година след края на                                кампанията.

·         На печелившите участници - информация за резултат от проведен антигенен тест преди участие в кулинарното ателие.

Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, да извършим преценка дали отговаряте на условията на Кампанията, да определим печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник, както и да подсигурим безопасно участие в кулинарния клас предвид епидемичната обстановка в страната.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

·         Данните, събирани и обработвани за предоставяне на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за                три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване. 

·         Данните за резултат от проведен антигенен тест преди участие в кулинарния клас ще се съхраняват до края на Кампанията.

·         Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство, се съхраняват за срок до 6 години            след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на куриерска фирма за доставка на наградата, на „Фулконтакт” ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка, Вашите публикации и данни, направени съответно и публикувани в изпълнение на условията на Кампанията, в профили в Instagram или чрез Facebook, може да бъдат видими за други потребители на Instagram и Facebook, имащи достъп до съответния профил в Instagram или Facebook.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни 

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателството условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай, че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните 

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

·         Право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

·         Право да предоставите получените по този начин данни, на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни                пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за кампанията Bake nights (Класове по печене) с деца

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на рекламната кампания Bake nights (Класове по печене) с деца (по-долу наричана "Кампания" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (наричано по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, както и в Instagram и Facebook профилите на определени потребители, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Кампанията.

Официалните правила за провеждане на Кампанията са достъпни на: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Кампанията, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Кампанията са предоставени в публикациите за Кампанията в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria или Facebook профила на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Кампанията.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Кампанията законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни:

·         На участниците: потребителско име в Instagram или Facebook.

·         На печелившите участници - три имена и телефон за връзка, информация за резултат от проведен антигенен тест преди участие в кулинарния курс, а              за ненавършили 18 г. възраст придружители на печелившите участници – три имена, три имена на родител, информация за резултат от проведен                    антигенен тест преди участие в кулинарното ателие, както и видео и фотографски изображения от участие на печелившите участници и техните                        придружители в класовете по печене, като Dr. Oetker Bulgaria има право да използва видео/фотоматериалите от ателието за публикации в профила си            в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker                          Bulgaria с рекламна цел за срок от една година след края на кампанията.

Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, да извършим преценка дали отговаряте на условията на Кампанията, да определим печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник, както и да подсигурим безопасно участие в кулинарния клас предвид епидемичната обстановка в страната.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване. Данните за резултат от проведен антигенен тест преди участие в класа по печене ще се съхраняват до края на Кампанията.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на куриерска фирма за доставка на наградата, на „Фул контакт” ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка, Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани, в изпълнение на условията на Кампанията, в профили в Instagram или чрез Facebook, може да бъдат видими за други потребители на Instagram и Facebook, имащи достъп до съответния профил в Instagram или Facebook.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване.

- Обработвани лични данни.

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни.

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни.

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай, че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

·         Право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

·         Право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ за кампанията Bake nights (Онлайн предизвикателство)

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на рекламната кампания Bake nights онлайн предизвикателство (по-долу наричана "Кампания" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (наричано по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, както и в Instagram и Facebook профилите на определени потребители, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Кампанията.

Официалните правила за провеждане на Кампанията са достъпни на: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Кампанията, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Кампанията са предоставени в публикациите за Кампанията в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria или Facebook профила на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Кампанията.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Кампанията законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни:

·         На участниците: потребителско име в Instagram или Facebook.

·         На печелившите участници - три имена и телефон за връзка, а за ненавършили 18 г. възраст участници – имена на родител.

Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, да извършим преценка дали отговаряте на условията на Кампанията, да определим печелившия участник, да предоставим наградата на печелившия участник.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за три месеца, след края ѝ, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на куриерска фирма за доставка на наградата, на “Фул контакт” ООД, ЕИК 201457947, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка, Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани, в изпълнение на условията на Кампанията, в профили в Instagram или чрез Facebook, може да бъдат видими за други потребители на Instagram и Facebook, имащи достъп до съответния профил в Instagram или Facebook.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване.

- Обработвани лични данни.

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни.

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни.

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай, че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

·         Право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

·         Право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Официални правила за провеждане на играта Bake nights (Класове по печене)

1. Тези Правила уреждат провеждането на игра Bake nights (Класове по печене) в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria („Игра“ или „Кампания“).

2. Организатор на Играта е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) чрез рекламна агенция „Фул контакт” ООД, ЕИК 201457947

3. Кампанията се провежда в периода 10.03.2022 г. – 18.04.2022 г.

4. Правилата на Играта са достъпни през целия период на провеждането ѝ на https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights-2.

5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

6. Участниците следва да се запознаят с Правилата преди да вземат участие в Играта.

7. С участието си в Играта, съгласно настоящите Правила, Участниците:

7.1. потвърждават, че са се запознали с и приемат настоящите Правила и Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Кампанията на: https://www.oetker.bg/bg-bg/vduhnovenie/bake-nights-2) и се задължават да ги спазват. 

7.2. са уведомени и съгласни, че ако бъдат изтеглени като печеливши участници, техните имена и профилни снимки в Instagram и Facebook могат да бъдат използвани от Dr. Oetker Bulgaria за целите на анонсирането им като победители в рамките на срока на Кампанията.

8. В Играта могат да вземат участие физически лица с местоживеене в Република България, навършили 18 години, с изключение на служителите на Dr. Oetker Bulgaria, „Фул контакт” ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

9. В Играта могат да участват потребители, които разполагат с профил в Instagram или Facebook. За избягване на всяко съмнение потребителите могат да участват в Играта само от един профил и само от една от двете социални мрежи.

10. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Dr. Oetker Bulgaria има право незабавно да дисквалифицира Участници.

11. Участниците могат да спечелят участие в един от четирите класа по печене, както е описано в т. 14 по-долу. Един участник може да спечели участие само в един клас от четирите класове по печене.

12. Всеки клас по печене ще се проведе в кулинарно училище Food Connection с адрес: бул. "Цариградско шосе" 101, Бизнес Център "Актив", ет. 1, както следва:

·         Гери Баева – Датски бисквитки с пухкави пълнежи (от 17.30 ч., 19.03.2022 г.);

·         Лора Капустина – Пролетен тарт и веган великденски зайчета (от 17.30 ч., 26.03.2022 г.);

·         Людмила Слокоски – Торта Виктория в цялата ѝ фотографска прелест (от 16.00 ч., 02.04.2022 г.).

·         Ани Шакарян – Пандишпаново руло и фина техника за пухкавост и аромат (от 16.00 ч., 09.04.2022 г.).

13. Условия за участие на печелившите участници в класа по печене са:

13.1. на всеки участник да бъде извършено осигурено за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на мястото на и непосредствено преди провеждане на класа по печене изследване с антигенен тест за Covid 19, с негативен резултат от теста;

13.2. участниците да бъдат заснемани по време на участието им в класа по печене ателие, като Dr. Oetker Bulgaria има право да използва видео/фотоматериалите от класа по печене за публикации в профила си в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria Dr. Oetker Bulgaria с рекламна цел за период от една след края на кампанията, без заплащане на допълнително възнаграждение.

14. Механизъм на Играта

14.1. На 10.03.2022 г. Dr. Oetker Bulgaria публикува четири последователни публикации в Instagram профила www.instagram.com/droetkerbulgariaи Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, съдържащи информация за организирани от Dr. Oetker Bulgaria три класа по печене.

14.2. Информацията във всяка публикация ще съдържа:

·         Дата на провеждане на класа по печене;

·         Тема;

·         Ментор.

14.3. Четирите класа по печене ще се проведат на 19.03.2022 г., 26.03.2022 г., 02.04.2022 г. и 09.04.2022 г. в кулинарно училище Food Connection.

14.4. Всеки желаещ да участва в дадения клас по печене, следва да публикува коментар под публикацията за съответния клас по печене, в срок до 23:59 часа на 15.03.2022 г. Един участник може да спечели участие само в един клас по печене.

14.5. Във всеки клас по печене могат да вземат участие 8 (осем) участника, които ще бъдат изтеглени измежду всички потребители, публикували коментар под съответната публикация за конкретния клас по печене . Отделно ще бъдат изтеглени трима резервни участника за всеки клас по печене.

14.6. Печелившите участници за всеки отделен клас по печене ще бъдат изтеглени на 16.03.2022 г. на случаен принцип от комисия от трима представители на Dr. Oetker Bulgaria измежду потребители, публикували коментар под съответната публикация за конкретния клас. За всеки клас по печене се изтеглят 8 (осем) печеливши участника и трима резервни участника.

14.7. Печелившите участници и изтеглените резервни участници се обявяват в Instagram и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост или/и в коментар на 16.03.2022 до 17.00 ч.

14.8. Печелившите участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, във Facebook или на електронен адрес: contact@oetker.bg, за потвърждаване на участието си в класа по печене, както следва:

(а) за клас по печене на 19.03.2022 г. - в срок до 17.03.2022;

(б) за клас по печене на 26.03.2022 г. - в срок до 24.03.2022;

(в) за клас по печене на 02.04.2021 г. - в срок до 30.04.2022.

(в) за клас по печене на 09.04.2022 г. - в срок до 07.04.2022.

14.9. В случай че печеливш участник не потърси наградата си в рамките на горепосочения срок, Dr. Oetker Bulgaria има право да предложи наградата на следващия резервен участник, изтеглен за съответния клас по печене.

14.10. Предоставяните награди са участие в даден клас по печене, под което участникът е публикувал коментар, като не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Наградата не може да се преотстъпва на трети лица.

14.11. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да осигури провеждане на класовете по печене по причини на неопреодолима сила, в това число, поради мерки, наложени от държавни органи, във връзка с извънредна епидемична обстановка, Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да организира провеждането на класовете по печене за други дати или да прекрати Играта. В тези случаи Dr. Oetker Bulgaria не дължи обезщетение или друга обезвреда на участниците в Играта.

15. Dr. Oetker Bulgaria в качеството му на администратор, извършва обработването на лични данни за целите на провеждане на Кампанията, съгласно Уведомлението за поверителност за Кампанията, достъпно, както следва: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2. Участниците следва да се запознаят с Уведомлението за поверителност за Кампанията.

16. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

17. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в клас по печене.

18. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите в Instagram или Facebook или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

19. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност при използване от трети лица на информация и изображения, които участниците в кампанията публикуват или до които разрешават достъп в пространствата, в които се провежда Кампанията.

20. Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на текстове, картинки и информацията, публикувана от тях в хода на Кампанията, в това число такава, която достъпна за други потребители на Instagram или Facebook.

21. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2.

22. Dr. Oetker Bulgaria има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 21 от настоящите Правила в случай на злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

23. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира участници, генериращи съдържание, което е неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

24. Описаните по-горе промоционални игри по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.

25. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram при участие в промоционалните игри се счита за нарушение на настоящите Правила. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Правилата по какъвто и да било начин. Участниците губят правото да получат награда от Играта.

Официални правила за провеждане на играта Bake nights (Класове по печене) с деца

1. Тези Правила уреждат провеждането на игра Bake nights (Класове по печене) в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria („Игра“ или „Кампания“).

2. Организатор на Играта е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) чрез рекламна агенция „Фул контакт” ООД, ЕИК 201457947

3. Кампанията се провежда в периода 10.03.2022 г. – 18.04.2022 г.

4. Правилата на Играта са достъпни през целия период на провеждането ѝ на https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2.

5. Участието в Играта не е обвързано с покупка.

6. Участниците следва да се запознаят с Правилата преди да вземат участие в Играта.

7. С участието си в Играта, съгласно настоящите Правила, Участниците:

7.1. потвърждават, че са се запознали с и приемат настоящите Правила и Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Кампанията на: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2) и се задължават да ги спазват. 

7.2. са уведомени и съгласни, че ако бъдат изтеглени като печеливши участници, техните имена и профилни снимки в Instagram и Facebook могат да бъдат използвани от Dr. Oetker Bulgaria за целите на анонсирането им като победители в рамките на срока на Кампанията.

8. В Играта могат да вземат участие физически лица с местоживеене в Република България, навършили 18 години, с изключение на служителите на Dr. Oetker Bulgaria, „Фул контакт” ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

9. В Играта могат да участват потребители, които разполагат с профил в Instagram или Facebook. За избягване на всяко съмнение потребителите могат да участват в Играта само от един профил и само от една от двете социални мрежи.

10. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Dr. Oetker Bulgaria има право незабавно да дисквалифицира Участници.

11. Участниците могат да спечелят участие в един от четирите класа по печене, както е описано в т. 14 по-долу. Един участник може да спечели участие само в един клас от четирите класове по печене.

12. Всеки клас по печене ще се проведе в кулинарно училище Food Connection с адрес: бул. "Цариградско шосе" 101, Бизнес Център "Актив", ет. 1, както следва:

·         Гери Баева – Датски бисквитки с пухкави пълнежи (от 17.30 ч., 19.03.2022 г.);

·         Лора Капустина – Пролетен тарт и веган великденски зайчета (от 17.30 ч., 26.03.2022 г.);

·         Людмила Слокоски – Торта Виктория в цялата ѝ фотографска прелест (от 16.00 ч., 02.04.2022 г.).

·         Ани Шакарян – Пандишпаново руло и фина техника за пухкавост и аромат (от 16.00 ч., 09.04.2022 г.).

13. Условия за участие на печелившите участници в класа по печене са:

13.1. на всеки участник да бъде извършено осигурено за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на мястото на и непосредствено преди провеждане на класа по печене изследване с антигенен тест за Covid 19, с негативен резултат от теста;

13.2. участниците да бъдат заснемани по време на участието им в класа по печене ателие, като Dr. Oetker Bulgaria има право да използва видео/фотоматериалите от класа по печене за публикации в профила си в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria Dr. Oetker Bulgaria с рекламна цел за период от една след края на кампанията, без заплащане на допълнително възнаграждение.

14. Механизъм на Играта

14.1. На 10.03.2022 г. Dr. Oetker Bulgaria публикува четири последователни публикации в Instagram профила www.instagram.com/droetkerbulgariaи Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria, съдържащи информация за организирани от Dr. Oetker Bulgaria три класа по печене.

14.2. Информацията във всяка публикация ще съдържа:

·         Дата на провеждане на класа по печене;

·         Тема;

·         Ментор.

14.3. Четирите класа по печене ще се проведат на 19.03.2022 г., 26.03.2022 г., 02.04.2022 г. и 09.04.2022 г. в кулинарно училище Food Connection.

14.4. Всеки желаещ да участва в дадения клас по печене, следва да публикува коментар под публикацията за съответния клас по печене, в срок до 23:59 часа на 15.03.2022 г. Един участник може да спечели участие само в един клас по печене.

14.5. Във всеки клас по печене могат да вземат участие 8 (осем) участника, които ще бъдат изтеглени измежду всички потребители, публикували коментар под съответната публикация за конкретния клас по печене . Отделно ще бъдат изтеглени трима резервни участника за всеки клас по печене.

14.6. Печелившите участници за всеки отделен клас по печене ще бъдат изтеглени на 16.03.2022 г. на случаен принцип от комисия от трима представители на Dr. Oetker Bulgaria измежду потребители, публикували коментар под съответната публикация за конкретния клас. За всеки клас по печене се изтеглят 8 (осем) печеливши участника и трима резервни участника.

14.7. Печелившите участници и изтеглените резервни участници се обявяват в Instagram и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост или/и в коментар на 16.03.2022 до 17.00 ч.

14.8. Печелившите участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, във Facebook или на електронен адрес: contact@oetker.bg, за потвърждаване на участието си в класа по печене, както следва:

(а) за клас по печене на 19.03.2022 г. - в срок до 17.03.2022;

(б) за клас по печене на 26.03.2022 г. - в срок до 24.03.2022;

(в) за клас по печене на 02.04.2021 г. - в срок до 30.04.2022.

(в) за клас по печене на 09.04.2022 г. - в срок до 07.04.2022.

14.9. В случай че печеливш участник не потърси наградата си в рамките на горепосочения срок, Dr. Oetker Bulgaria има право да предложи наградата на следващия резервен участник, изтеглен за съответния клас по печене.

14.10. Предоставяните награди са участие в даден клас по печене, под което участникът е публикувал коментар, като не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност. Наградата не може да се преотстъпва на трети лица.

14.11. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да осигури провеждане на класовете по печене по причини на неопреодолима сила, в това число, поради мерки, наложени от държавни органи, във връзка с извънредна епидемична обстановка, Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да организира провеждането на класовете по печене за други дати или да прекрати Играта. В тези случаи Dr. Oetker Bulgaria не дължи обезщетение или друга обезвреда на участниците в Играта.

15. Dr. Oetker Bulgaria в качеството му на администратор, извършва обработването на лични данни за целите на провеждане на Кампанията, съгласно Уведомлението за поверителност за Кампанията, достъпно, както следва: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2. Участниците следва да се запознаят с Уведомлението за поверителност за Кампанията.

16. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

17. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в клас по печене.

18. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите в Instagram или Facebook или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

19. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност при използване от трети лица на информация и изображения, които участниците в кампанията публикуват или до които разрешават достъп в пространствата, в които се провежда Кампанията.

20. Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на текстове, картинки и информацията, публикувана от тях в хода на Кампанията, в това число такава, която достъпна за други потребители на Instagram или Facebook.

21. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2.

22. Dr. Oetker Bulgaria има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 21 от настоящите Правила в случай на злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

23. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира участници, генериращи съдържание, което е неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

24. Описаните по-горе промоционални игри по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.

25. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram при участие в промоционалните игри се счита за нарушение на настоящите Правила. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Правилата по какъвто и да било начин. Участниците губят правото да получат награда от Играта.

Официални правила за провеждане на играта Bake nights (Онлайн предизвикателство)

Тези Правила уреждат провеждането на игра Bake nights онлайн предизвикателство в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria („Игра“ или „Кампания“).

2. Организатор на Играта е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, бул. Патриарх Евтимий 49, БЦ „Престиж“, ет. 6, гр. София, п.к. 1463, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) чрез рекламна агенция „Фул контакт” ООД, ЕИК 201457947

3. Кампанията се провежда в периода 10.03.2022 г. – 18.04.2022 г.

4. Правилата на Играта са достъпни през целия период на провеждането й на https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights-2.

5. Участието в Играта не е обвързано с покупка. При приготвяне на рецептите от предизвикателствата в Играта не се изисква използването на продукт/и на Dr. Oetker.

6. Участниците следва да се запознаят с Правилата, преди да вземат участие в Играта.

7. С участието си в Играта, съгласно настоящите Правила, Участниците:

7.1. потвърждават, че са се запознали с и приемат настоящите Правила и Уведомлението за поверителност във връзка с Играта (достъпно през целия период на Кампанията на: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2) и се задължават да ги спазват; 

7.2. са уведомени и съгласни, че ако бъдат изтеглени като печеливши участници, техните имена и профилни снимки в Instagram и Facebook могат да бъдат използвани от Dr. Oetker Bulgaria за целите на анонсирането им като победители в рамките на срока на Кампанията.

8. В Играта могат да вземат участие физически лица с местоживеене в Република България, навършили 14 години, с изключение на служителите на Dr. Oetker Bulgaria , „Фул контакт” ООД, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта. Лицата на възраст до 18 години участват в Играта със съгласието на родителя/настойника си, като в случай на спечелване на награда следва да представят на Dr. Oetker Bulgaria това съгласие в писмена форма.

9. В Играта може да участват потребители, които разполагат с профил в Instagram или Facebook. За избягване на всяко съмнение потребителите могат да участват в Играта само от един профил и само от една от двете социални мрежи.

10. Не се допуска участие от фалшиви профили и използване на методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Dr. Oetker Bulgaria има право незабавно да дисквалифицира Участници.

11. С участието си в Играта, участниците могат да спечелят сет за печене, съдържащ шпатула, ръкохватки, купа за бъркане и форми за печене и продукти на Dr. Oetker. По време на Кампанията ще бъдат раздадени общо двадесет наградни комплекта. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

12. Механизъм на играта

12.1. До 17.00 часа на 22.03.2022 г., 29.03.2022 г., 05.04.2022 г., 12.04.2022 г. в Instagram профила www.instagram.com/droetkerbulgaria, и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria се публикува предизвикателство с видео от кулинарно ателие и видео рецепта за приготовление на печиво с пълно описание на съставките и приготвянето

12.2. След публикуване на рецепта по т. 12.1, от вторник до неделя на съответната седмица в периода 19.03.2022 г. – 09.04.2022 г., всеки желаещ може да се включи в Играта като:

(а) приготви печиво по публикуваната в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria за съответната седмица рецепта-предизвикателство. Печивото трябва да отговоря напълно на рецептата или да е много сходно с това от предизвикателството

(б) публикува снимка на приготвеното печиво в публичния си профил в Instagram с хаштаг #oetkerbgbakenights и във Facebook с коментар под съответния пост, с който е обявено предизвикателството.

(в) да последва Инстаграм профила ни - https://www.instagram.com/droetkerbulgaria.

12.3. Печелившите участници се изтеглят на случаен принцип от комисия от трима представители на Dr. Oetker Bulgaria всеки понеделник, следващ седмицата на публикуване на рецептата-предизвикателство по т. 12.1. и се обявяват след изтеглянето съответно на 28.03.2022, 04.04.2022, 11.04.2022 и 18.04.2022 в Instagram профила https://www.instagram.com/droetkerbulgaria, и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria. Всяка седмица се изтеглят петима печеливши участници измежду потребители, публикували снимка с приготвеното от тях печиво от вторник до неделя на съответната седмица в периода 10.03.2022 г. – 18.04.2022 г.

12.4. За избягване на всяко съмнение, сроковете са следните:

(а) Публикуване на рецепта-предизвикателство - до 17.00 часа на 22.03.2022 г., срок за приготвяне на печивото по рецептата и публикуване на снимка на приготвеното печиво с #oetkerbgbakenights в публичния Instagram профил на участника и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria с коментар под съответния пост, който обявява предизвикателството до 17.00 часа на 22.03.2022 г. до 23.59 часа на 27.03.2022 г, теглене и обявяване на петима печеливши участници на 28.03.2022 г. до 17.00 часа в публичния Instagram профил https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria.

(б) Публикуване на рецепта-предизвикателство - до 17.00 часа на 29.03.2022 г., срок за приготвяне на печивото по рецептата и публикуване на снимка на приготвеното печиво с #oetkerbgbakenights в публичния Instagram профил на участника и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria с коментар под съответния пост, който обявява предизвикателството до 17.00 часа на 29.03.2022 г. до 23.59 часа на 03.04.2022 г., теглене и обявяване на петима печеливши участници на 04.04.2022 г. до 17.00 часа в публичния Instagram профил https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria.

(в) Публикуване на рецепта-предизвикателство - до 17.00 часа на 05.04.2022 г., срок за приготвяне на печивото по рецептата и публикуване на снимка на приготвеното печиво с #oetkerbgbakenights в публичния Instagram профил на участника и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria с коментар под съответния пост, който обявява предизвикателството до 17.00 часа на 05.04.2022 г. до 23.59 часа на 10.04.2022 г., теглене и обявяване на петима печеливши участници на 11.04.2022 г. до 17.00 часа в публичния Instagram профил https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria.

(г) Публикуване на рецепта-предизвикателство - до 17.00 часа на 12.04.2022 г., срок за приготвяне на печивото по рецептата и публикуване на снимка на приготвеното печиво с #oetkerbgbakenights в публичния Instagram профил на участника и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria с коментар под съответния пост, който обявява предизвикателството до 17.00 часа на 12.04.2022 г. до 23.59 часа на 17.04.2022 г., теглене и обявяване на петима печеливши участници на 18.04.2022 г. до 17.00 часа в публичния Instagram профил https://www.instagram.com/droetkerbulgaria и във Facebook профила https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria на Dr. Oetker Bulgaria.

12.5. Печелившите участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, във Facebook или на електронен адрес: contact@oetker.bg, получаване на наградата, в срок до 5 дни от обявяването им за печеливши по реда на т. 12.3 по-горе, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

12.6. В случай че печеливш участник не потърси наградата си в рамките на горепосочения срок, Dr. Oetker Bulgaria се освобождава от задължението да я предостави по-късно.

12.7. В случай, че спечелил награда участник няма навършени 18 години, Dr. Oetker Bulgaria може да поиска от родителите или законните представители на участника писмено съгласие за приемане на наградата, преди да изпрати спечелената награда. При непредоставяне на такова писмено съгласие, Dr. Oetker Bulgaria може, по своя преценка, да откаже предоставянето й.

12.8. Предоставяните награди са предметни и се предоставят за всяка отделна седмица от периода на Кампанията. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

12.9. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия участник.

12.10. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.

12.11. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице, а в случаите на ненавършили 18 години печеливши участници - след предоставяне на писмено съгласие от родителите или законовите представители.

13. Dr. Oetker Bulgaria в качеството му на администратор, извършва обработването на лични данни за целите на провеждане на Кампанията, съгласно Уведомлението за поверителност за Кампанията, достъпно, както следва: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2. Участниците следва да се запознаят с Уведомлението за поверителност за Кампанията.

14. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

15. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в Играта.

16. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите в Instagram или Facebook или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

17. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност при използване от трети лица на информация и изображения, които участниците в кампанията публикуват или до които разрешават достъп в пространствата, в които се провежда Кампанията.

18. Участниците са изцяло отговорни за съдържанието на текстове, картинки и информацията, публикувана от тях в хода на Кампанията, в това число такава, която достъпна за други потребители на Instagram или Facebook.

19. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес: https://www.oetker.bg/vduhnovenie/bake-nights/bake-nights-2.

20. Dr. Oetker Bulgaria има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 19 от настоящите Правила в случай на злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

21. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира участници, генериращи съдържание, което е неподходящо, неуместно и несъвместимо с Кампанията. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.

22. Описаните по-горе промоционални игри по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Facebook и Instagram.

23. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook и Instagram при участие в промоционалните игри се счита за нарушение на настоящите Правила. Dr. Oetker Bulgaria си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Правилата по какъвто и да било начин. Участниците губят правото да получат награда от Играта.

Последвайте Dr. Oetker