Dr. Oetker празнува 25 години в България! По този повод ви каним да спечелите вълшебни кулинарни подаръци, като станете част от новата ни кампания ни “25 необичайни рецепти за обични хора”. В нея популярни блогъри и кулинарни вдъхновители ще ви изненадват с невероятни рецепти и ще ви разкриват за кои любими хора пекат. Включете се в предизвикателствата за вълнуващи награди и топли емоции.

🍰 Участвайте в играта ни през Фейсбук (@DrOetkerBulgaria) и Инстаграм (@droetkerbulgaria).

Награди

Вдъхновители-пекари

Рецепти на вдъхновители-пекари

Рецепти от Dr. Oetker

Уведомление за поверителност за кампанията "25 необичайни рецепти за обични хора" 25 години Dr. Oetker Bulgaria

Настоящото Уведомление за поверителност съдържа информация за това как ще се обработват лични данни за целите на рекламната кампания “25 необичайни рецепти за обични хора” (по-долу наричана "Кампания" ), организирана от Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”) и провеждана в в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/, както и в Instagram профилите на определени потребители, както е посочено в Официалните правила за провеждане на Кампанията.

Официалните правила за провеждане на Кампанията са достъпни на: www.oetker.bg

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с провеждането на Кампанията, е Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България.

Връзки към настоящото Уведомление за поверителност и Официалните правила за провеждане на Кампанията са предоставени в публикациите за Кампанията в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria или Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria. Приканваме Ви да се запознаете с посочените документи, преди да вземете участие в Кампанията.

Администраторът обработва лични данни с цел организиране и провеждане на Кампанията, въз основа на изпълнение на договор или предприемане на действия за сключване на договор (т.е. включване на Участник в Кампанията и предоставяне на награди), както и в изпълнение на произтичащи от Кампанията законови задължения, (напр. данъчни задължения).

В рамките на Кампанията се обработват следните лични данни:

●       на участниците: потребителско име в Instagram или Facebook,

●       на печелившите участници - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, а за ненавършили 18 г. възраст участници – данни на родителите.

Във връзка с предоставянето на Голямата награда, от която произтичат данъчни задължения за Администратора, Администраторът може да събира и обработва и други необходими лични данни.

Ако не ни предоставите Вашите лични данни, ние не можем да осигурим Вашето участие в Кампанията, тъй като няма да можем да Ви идентифицираме, да извършим преценка дали отговаряте на условията на Кампанията, да определим печелившия участник, да доставим наградата до печелившия участник и т.н.

Срокът на съхранение на обработваните лични данни е различен, в зависимост от целта на обработване, а именно:

•           Данните, събирани и обработвани за доставка на спечелена награда, ще се съхраняват за срока, необходим за провеждане на Кампанията и за три месеца, след края й, с изключение на събраните лични данни, за които законът предвижда специален срок на съхраняване.

•           Данните, обработвани за целите на изпълнение на задължения на Администратора по данъчното законодателство, се съхраняват за срок до 6 години след края на Кампанията.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Личните данни на регистрираните участници ще бъдат разкривани на Национална агенция по приходите (по отношение на наградата, свързана с данъчни задължения за Администратора), куриерска фирма за доставка на наградата, на „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, като обработващ данните.

Обръщаме внимание, че предоставените в Instagram и Facebook данни се обработват съгласно условията на ползване и съобразно Политиките за поверителност на тези администратори, за което Администраторът не носи отговорност. В тази връзка Вашите публикации и данни, направени, съответно публикувани в изпълнение на условията на Кампанията, в профили в Instagram или чрез Facebook може да бъдат видими за други потребители на Instagram, имащи достъп до съответния профил в Instagram.

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) no. 679/2016, Участниците имат следните права във връзка с техните лични данни:

Право на достъп

Имате право да получите потвърждение от Администратора дали се обработват Ваши лични данни. В този случай, можете да поискате достъп до следната информация:

- Цел на обработване;

- Обработвани лични данни;

- Получателите, на които са били разкрити или ще бъдат разкрити лични данни;

- Предвиждания срок на съхранение на лични данни;

- Съществуването на вашите права, съобразно приложимото законодателство за защита на личните данни (както са обобщени по-долу).

Право на оплакване до надзорния орган за защита на личните данни

За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на Вашите неактуални или неточни лични данни.

Право на изтриване (да бъдеш забравен)

Вие имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити при посочените в законодателство условия.

Право на възражение

Участниците имат право да възразят по всяко време, по причини, които са обосновани и законни, срещу обработването на техните данни, в определените в законодателството случаи. В случай на обосновано възражение, съответните данни не могат повече да бъдат обработвани.

Правото да не бъдат обект на автоматизирано решение

Участникът има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или по подобен начин го засяга в значителна степен

Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства Вие имате право да поискате ограничаване на обработването, в случай, че оспорите точността на Вашите лични данни, събрани от Администратора.

Когато обработването е ограничено, Вашите лични данни ще бъдат обработвани само с Ваше съгласие и Вие ще бъдете уведомени преди ограничаването на обработването да бъде отменено.

Право на преносимост на данните

Вашето право на преносимост на данните се състои от два елемента:

●       право да получите копие от Вашите лични данни в структуриран, общоизползван и четим формат.

●       право да предоставите получените по този начин данни на което и да било трето лице или да поискате Организатора да предостави личните данни пряко на това трето лице, ако това е технически възможно.

Ако желаете да упражните горепосочените права, може да се свържете с Администратора на: contact@oetker.bg.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени по какъвто и да било начин, Вие имате право да се свържете с националния орган за надзор и защита на личните данни. За България това е Комисията за защита на личните данни, за повече информация: https://www.cpdp.bg/.

Официални правила за провеждане на игри от кампанията "25 необичайни рецепти за обични хора" 25 години Dr. Oetker Bulgaria

Игрите от кампанията “25 необичайни рецепти за обични хора”, провеждани в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ („Кампания“), се организират и провеждат от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител Д-р Йоткер България ЕООД, ЕИК 831755204, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Резбарска № 5, Гр. София, п.к. 1510, България (по-долу “Dr. Oetker Bulgaria”).

Кампанията се провежда в съответствие с разпоредбите на настоящите Официални правила за провеждане на игри от кампанията “25 обични рецепти за обични хора” (“Официални правила”), които са задължителни за всички участници. Официалните правила са достъпни през целия период на Кампанията на: www.oetker.bg

Вземайки участие в игра в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ от Кампанията, Участниците потвърждават, че са се запознали с и приемат изложените по-долу Правила за провеждане на игрите от Кампанията (Официални правила), както и с Уведомлението за поверителност във връзка с Кампанията (достъпно през целия период на Кампанията на: www.oetker.bg) и се задължават да ги спазват.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при приготовление на рецептите от предизвикателствата в игрите не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Период, седмични предизвикателства и описание на Игрите

1.1. Седмица - 26.10.2020 - 01.11.2020

 ●        Малко предизвикателство за 5 малки награди продукти за домашно печене Dr. Oetker - от 26.11.2020 г., 11:00 ч. до 28.10.2020 г., 23:59 ч.- Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Радостина Ганева: https://www.instagram.com/darostinta/. За да участват в нея, участниците трябва да оставят коментар под съответния пост в профила, съдържащ текста “25 необичайни рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Радостина Ганева: https://www.instagram.com/darostinta/, на 29.10.2020 г., до 22.00 часа.

●       Средно предизвикателство за 5 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker - от 29.10.2019 г., 11:00 ч. до 01.11.2020 г., 23:59 ч.  Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в нея, участниците трябва да качaт в личния си (отворен профил) в Instagram снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема от и добавят хаштаг #25droetkerbulgaria.

●       Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение (чрез Facebook Messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories, в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes.

●       Спечелилите от средно предизвикателство ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ до 22:00 ч. на 02.11.2020.

 1.2. Седмица - 02.11.2020 - 08.11.2020

●        Малко предизвикателство 5 малки награди продукти за домашно печене Dr. Oetker - от 02.11.2020 г., 11:00 ч. до 04.11.2020 г., 23:59 ч.- Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Шеф Никола Симеонов: https://www.instagram.com/chefnikola_/. За да участват в нея, участниците трябва да оставят коментар под съответния пост в профила, съдържащ текста “25 необичайни рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта на 05.11.2020 г., до 22:00 часа.

●       Средно предизвикателство за 5 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker - от 05.11.2020 г., 11:00 ч. до 08.11.2020 г., 23:59 ч.  Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в нея, участниците трябва да качaт в личния си (отворен профил) снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема и добавят хаштаг #25droetkerbulgaria.

●       Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение (чрез Facebook Messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories, в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes.

●       Спечелилите от средно предизвикателство ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ до 22:00 ч. на 09.11.2020.

1.3. Седмица - 09.11.2020 - 15.11.2020

●        Малко предизвикателство 5 малки награди продукти за домашно печене Dr. Oetker - от 09.11.2019 г., 11:00 ч. до 11.11.2020 г., 23:59 ч.- Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Лора Капустина: https://www.instagram.com/lorakapustina/ . За да участват в нея, участниците трябва да оставят коментар под съответния пост в профила, съдържащ текста “25 необичайни рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Лора Капустина: https://www.instagram.com/lorakapustina/ на 12.11.2020 г., до 22:00 часа.

●       Средно предизвикателство за 5 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker - от 12.11.2020 г., 11:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в нея, участниците трябва да качaт в личния си (отворен профил) в Instagram снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема и добавят хаштаг #25droetkerbulgaria.

●       Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение (чрез Facebook Messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories, в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes.

●       Спечелилите от средно предизвикателство от средно предизвикателство ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ до 22:00 ч. на 16.11.2020 г.

1.4. Седмица - 16.11.2020 - 22.11.2020

●        Малко предизвикателство 5 малки награди продукти за домашно печене Dr. Oetker - от 16.11.2020 г., 11:00 ч. до 18.11.2020 г., 23:59 ч.- Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Таня Донева: https://www.instagram.com/donevatania/. За да участват в нея, участниците трябва да оставят коментар под съответния пост, съдържащ текста “25 обични рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта на 19.11.2020 г., до 22:00 часа.

●       Средно предизвикателство за 5 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker - от 19.11.2020 г., 11:00 ч. до 22.11.2020 г., 23:59 ч. Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в нея, участниците трябва да качaт в личния си (отворен профил) снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема и добавят хаштаг #25droetkerbulgaria.

●       Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение (чрез Facebook Messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories, в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes.

●       Спечелилите от средно предизвикателство ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ до 22:00 ч. на 23.11.2020 г.

 1.5. Седмица - 23.11.2020 - 29.11.2020

 ●        Малко предизвикателство 5 малки награди продукти за домашно печене Dr. Oetker - от 23.11.2020 г., 11:00 ч. до 25.11.2020 г., 23:59 ч.- Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria.  За да участват в нея, участниците трябва да оставят коментар под съответния пост, съдържащ текста “25 необичайни рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria. Спечелилите ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта на 26.11.2020 г., до 22:00 часа.

●       Средно предизвикателство за 5 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker - от 26.11.2020 г., 11:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч. Играта ще бъде проведена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в нея, участниците трябва да качaт в личния си (отворен профил) снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема и добавят хаштаг #25droetkerbulgaria.

●       Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение (чрез Facebook Messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories, в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes.

●       Спечелилите от средно предизвикателство ще бъдат обявени в коментар под публикацията с играта в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ до 22:00 ч. на 30.11.2020 г.

1.6. Голяма награда

Голяма награда – период на участие от 26.10.2020 г., 11:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч. Играта ще се проведе в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. За да участват в тегленето за Голямата награда, потребителите трябва да са взели участие в едно или повече от обявените Средни предизвикателства за периода. Те трябва да са качили в личния си (отворен профил) в Instagram минимум една снимка на печиво/сладкиш по зададена в Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria тема с добавен хаштаг #25droetkerbulgaria или да са изпратили снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена, чрез лично съобщение във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria.

В тегленето на голямата награда участват и всички участници, които са публикували снимка на приготвен сладкиш/печиво по зададено предизвикателство с хаштаг #25droetkerbulgaria или са изпратили снимка с приготвената от тях рецепта, отговаряща на зададените предизвикателства, придружена с две имена, чрез лично съобщение във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, в периода на играта 26.10.2020 г., 11:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч., (дори и да не са успели да го публикуват и/или изпратят в периода за участие в средните награди на съответната седмица).

Участието в играта не е обвързано с покупка. За избягване на всяко съмнение при приготовление на предложените рецепти не е задължително използването на продукт/и на Dr. Oetker.

Механизъм и право на участие в игрите на Dr.Oetker Bulgaria

2.1. Промоционалните игри се провеждат в канала на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/.

2.2. Седмичните предизвикателства за всяка игра се определят в пост в канала на  Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, като се посочва период на участие и брой и вид на наградите.

2.3. Периодът за участие в седмичните игри започва в момента на публикуването им в съответния личен Instagram профил на посочените в точка 1 лица и в Instagram канала: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/, както е посочено в точка 1 по-горе, и завършва в 23:59 ч. на последния ден от съответното предизвикателство от седмицата, в която е анонсирана Играта, освен ако изрично не е посочено друго.

2.4. За да се включи в Игрите с малките предизвикателства с малки награди, Участникът трябва да остави коментар под съответния пост в съответния личен Instagram профил, съдържащ текста “25 необичайни рецепти за обични хора”, и да последват Instagram профила на Dr. Oetker Bulgaria, както е посочено в точка 1 по-горе.

2.5. За да се включи в Игрите със средните предизивикателства със средни награди и участва в тегленето на голямата награда в края на Кампанията, Участникът трябва да качи снимка на приготвена от него рецепта по зададено средно предизвикателство, както е посочено в точка 1, в личния си (отключен) Instagram профил и да добави в описанието ѝ хаштага #25droetkerbulgaria.

2.6  Потребителите, които не притежават персонален профил в Instagram, а само Facebook профил, могат да се включат в игрите, като изпратят снимка с приготвената от тях рецепта, придружена с две имена на лично съобщение (чрез Facebook messenger) във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/.

2.6.1. Изпратените изображения  на участниците през Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria, ще бъдат качени в stories в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/. Те ще бъдат обособени в специален Highlight: Your bakes. Участниците, които са изпратили своето предложение чрез Facebook съобщение, участват наравно за посочените награди, както и потребителите, които са качили снимка с #25droetkerbulgaria в своя Instagram профил.

2.7. Не се допуска участие чрез качване на story oт потребители в Instagram, въпреки че са използвали #25droetkerbulgaria.

2.8. Голяма награда - Потребителите, които са участвали в едно или повече Средни предизвикателства и отговарят на посочените по-горе условия, участват за спечелването на Голямата награда (кухненски робот KitchenAid). Тегленето ще бъде осъществено на случаен принцип на 30.11.2020 г., а победителят ще бъде обявен в Instagram канала на Dr. Oetker Bulgaria.

3. Право на участие

3.1. Игрите са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене Република България, навършили 14 години, с изключение на служителите на Dr. Oetker Bulgaria , „Силвър лайнинг комюникейшънс”, членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи), както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите. Лицата на възраст до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си, като в случай на спечелване на награда следва да представят на Dr. Oetker Bulgaria това съгласие в писмена форма.

3.2. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба Dr. Oetker Bulgaria има право незабавно да дисквалифицира Участници.

Награди

4.1. Видът и броят на наградите се обявяват в анонсиращия пост на всяко седмично предизвикателство в канала на Dr. Oetker Bulgaria в Instagram на адрес: https://www.instagram.com/droetkerbulgaria/ и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria: https://www.facebook.com/DrOetkerBulgaria/ .

За периода на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди:

●       Малко предизвикателство: 25 комплекта с продукти на Dr. Oetker (по 5 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията);

●       Средно предизвикателство: - Общо 25 комплекта с форми и аксесоари за печене с марка Dr. Oetker и хранителни продукти на Dr. Oetker (по 5 бр. за всяка седмица от периода на Кампанията)

●       Голяма награда - 1 бр. Кухненски робот KitchenAid 5KSM175PSECA в края на периода.

4.2. Печелившите Участници се теглят на случаен принцип между всички участници в съответно предизвикателство в периода на Кампанията, които са изпълнили конкретното условие в срока на провеждането ѝ, освен ако в правилата не са указани други условия. Тегленето на печелившите се извършва посредством специализиран софтуер в присъствието на трима служители на Dr. Oetker Bulgaria, които извършват проверка дали изтеглените Участници са изпълнили условията на конкретното предизвикателство, като за целта се съставя и Протокол.

4.3. Печелившите Участници се обявяват в Instagram и във Facebook страницата на Dr. Oetker Bulgaria в пост или/и в коментар под анонсиращия пост на конкретната игра до 22:00 ч. в деня, следващ края на съответното предизвикателство през конкретен седмичен период от срока на Кампанията.

4.4. Печелившите Участници трябва да се свържат с Dr. Oetker Bulgaria чрез лично съобщение на страницата на  Dr. Oetker Bulgaria в Instagram, във Facebook или на електронен адрес: contact@oetker.bg в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на обявяването им за победители, с което да подадат данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

4.5. Предоставяните награди са предметни, посочени поотделно за всяка отделна седмица и предизвикателство от периода на Кампанията. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

4.6. В случай, че спечелил Участник не потърси наградата си в рамките на 10 (десет) работни дни след обявяване на печелившите, Dr. Oetker Bulgaria има право да откаже изпращането на награда на този Участник и да присъди наградата на друг, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.7. Наградите се изпращат по куриер за сметка на Dr. Oetker Bulgaria на посочения от Участника адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.

4.8. В случай на невъзможност от страна на Dr. Oetker Bulgaria да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Възложителят си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна стойност.

4.9. Dr. Oetker Bulgaria не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран по реда на чл. 4.2 по-горе.

4.10. В случай, че спечелил награда Участник няма навършени 18 години, Dr. Oetker Bulgaria може да поиска от родителите или законовите представители на Участника писмено съгласие за приемане на наградата, преди да изпрати спечелената награда. При непредоставяне на такова писмено съгласие, по преценка на Dr. Oetker Bulgaria, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

4.11. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис върху приемо-предавателен протокол за получена награда или от надлежно упълномощено лице, а в случаите на ненавършили 18 години печеливши участници - след предоставяне на писмено съгласие от родителите или законовите представители.

4.12. Dr. Oetker Bulgaria изпълнява съответните задължения, произтичащи от данъчното законодателство във връзка с предоставяне на Голямата награда. В тази връзка съответният спечелил участник дължи необходимото съдействие на Dr. Oetker Bulgaria, като при отказ, по преценка на Dr. Oetker Bulgaria, награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.

Съгласие за проследяване

Ще се радваме да се съгласите ние и нашите партньори да използваме „бисквитки” и подобни технологии, за да разберем как ползвате нашия уебсайт. Това ни позволява да разберем по-добре Вашето поведение като потребител и да адаптираме съответно нашия уебсайт. Освен това, ние и нашите партньори бихме искали да използваме тези данни за персонализирани предложения в техните платформи. Ако сте съгласни с това, моля, кликнете върху „Съгласен съм“ - /„Agree”/. Моля, обърнете се към нашата „Политика за поверителност” за подробна информация. Можете да промените решението си по всяко време.

Необходими функции

Ние се нуждаем от „бисквитки” и подобни технологии, за да активираме основните функции на нашия уебсайт. 

Винаги активни
Анализ и персонализация

Освен това, бихме искали да научим повече за това как използвате нашия уебсайт, за да го оптимизираме за Вас и други потребители. За тази цел използваме „бисквитки” и подобни технологии, които картографират поведението на потребителите и по този начин ни помагат да подобрим нашия уебсайт и услуги.

Да

Отричам

(Ре-) Маркетинг / споделяне на данни с трети страни

За да сме сигурни, че можем да приспособим нашите маркетингови кампании към Вашите нужди, ние се интересуваме как стигате до нашия уебсайт, и как взаимодействате с нашите реклами. Това ни помага да направим не само нашите реклами, но и нашето съдържание още по-ефективно за Вас. Нашите маркетингови партньори също използват тази информация за свои собствени цели, напр. за да персонализират Вашия акаунт или профил на тяхната платформа.

Да

Отричам

Вашият браузър е с по-стара версия.

В тази връзка браузърът, който използвате в момента, може да доведе до грешки при използване на сайтa: www.oetker.bg. За да се насладите напълно на нашето уеб съдържание, моля, изтеглете един от следните браузъри: