“Бисквитки” на уебсайта на Dr.Oetker

Този уеб сайт поставя "бисквитки" на вашите компютърни устройства, за да подобри работата на сайта и да помогне на нас и нашите партньори да разберем как използвате нашия сайт. По-нататъшното използване на този сайт (чрез кликване, навигация, превъртане) или премахване на тoва съобщение за "бисквитки" се счита за съгласие за прилагането и използването на "бисквитки". За повече информация относно "бисквитките" и как да ги изтриете, моля запознайте се с нашата политика за поверителност.

Политика на Dr.Oetker за поверителност и защита на личните данни

Въведение

С настоящата Политика на Dr.Oetker за поверителност и защита на личните данни (“Политика”) бихме искали да Ви запознаем с правилата и процедурите, по които събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни.

За Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД правото Ви на поверителност, сигурността на Вашите лични данни и правото Ви да бъдете информирани по прозрачен начин за тяхното използване, е приоритет, независимо дали сте наш клиент, потребител, служител или служител на наш контрагент.

Тази Политика се прилага за обработката на Вашите лични данни в рамките на дейността на Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, включително в контекста на логистиката, маркетинга, продажбите и управлението на човешките ресурси и дейности, свързани със служителите, както и в контекста на различни услуги, предоставяни чрез Интернет страници, портали, (Интернет) или платформи на социални медии при промоции, маркетингови дейности и т.н., които се предоставят или администрират от нас или от наше име.

Настоящата Политика съдържа общите правила и разяснения. Отделно и наред с нея, може да се прилагат специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги, инструменти, приложения, Интернет страници, портали и платформи на социални медии при различни способи за продажби или маркетингови дейности, които се предоставят или администрират от нас или от наше име. Ще бъдете информирани за тези специални условия на поверителност във всеки отделен случай, когато Вашите лични данни се използват за осъществяване на такива дейности (например промоции, маркетингови и информационни бюлетини, събития и т.н.).

Настоящата Политика се прилага за всички Ваши лични данни, събирани и използвани от (или от името на) Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, наричано по-долу “Dr.Oetker”, “ние”, “нас” и ”нашите”. Значението на Лични данни, както и други ключови термини, използвани в настоящата Политика, обозначени с главна буква (например, Лични Данни, Обработване, Администратор на Лични Данни), е обяснено по-долу в текста.

Ако приемете разпоредбите на тази Политика, вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни по начините, описани в Политиката.

Кой е администратор на Вашите данни?

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД (“Dr.Oetker”, ние”, “нас” и ”нашите)

ЕИК 831755204

ж.к. Хаджи Димитър

ул. Резбарска № 5

Гр. София, п.к. 1510

България

Контакт за въпроси или искания във връзка със защитата на личните данни

За всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика по отношение на Вашите Лични Данни или упражняването на Вашите права, както са описани тук по-долу, можете да се свържете с нас на следните комуникационни канали:

-       contact@oetker.bg, и

 

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЕИК 831755204

ж.к. Хаджи Димитър

ул. Резбарска № 5

Гр. София, п.к. 1510

На вниманието на: отдел Маркетинг

Принципи

При Обработването на Вашите Лични данни, ние спазваме следните основни принципи:

·                     Законосъобразност: при събиране на Вашите Лични данни действаме добросъвестно, законосъобразно и прозрачно.

·                     Свеждане на данните до минимум: събираме само тези Ваши Лични Данни, които са необходими и релевантни за целите, за които се събират.

·                     Ограничение на целите: събираме и обработваме Вашите Лични Данни само за конкретни, изрично посочени и законосъобразни цели.

·                     Точност: поддържаме Вашите Лични данни точни и актуални.

·                     Сигурност и защита на данните: прилагаме технически, организационни и технологични мерки с цел гарантиране на подходящо ниво на сигурност и защита на данните, взимайки предвид вида на Вашите Лични данни. Така препятстваме неоправомощено разкриване или достъп, разрушаване или загуба, промяна или каквато и да било форма на Обработване в разрез с приложимото законодателство.

·                     Достъп и поправяне: обработваме Вашите Лични данни, в съответствие с Вашите законни права.

·                     Ограничаване на срока на запазване: запазваме Вашите Лични данни в съответствие с приложимото законодателство за защита на Личните данни и за срок, не по-дълъг, от този, който е необходим, за целите, за които Личните данни са събрани.

·                     Защита за международни трансфери: осигуряваме адекватна защита на Вашите Лични данни при трансфер извън Европейската икономическа зона.

·                     Защита спрямо трети лица: достъпът до и прехвърлянето на Личните данни към трети лица се извършват в съответствие с приложимото правo и при спазване на подходящи защитни договорки.

·                     Законосъобразност на директния маркетинг и бисквитките (cookies): действаме при спазване на приложимия закон, когато Ви изпращаме рекламни материали или инсталираме биквитки (cookies) на Вашия компютър.

Видовете лични данни и правно основание, на което ги събираме

Когато искаме Вашите Лични данни, ние винаги ще Ви информираме по ясен начин какви Ваши Лични данни събираме. Тази информация ще Ви бъде предоставена в отделно уведомление за поверителност във връзка с конкретна дейност (сключване на договор, участие в маркетингово събитие, регистрация за ползване на услуга и пр.).

Моля да имате предвид, че съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, Вашите Лични данни могат да бъдат обработвани, ако:

-          Сте ни предоставили Вашето съгласие за целите на Обработването (както е посочено в уведомлението за поверителност относно това конкретно Обработване). За избягване на всяко съмнение, Вие винаги имате правото да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; или

-          Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Вие сте страна; или

-          Това Обработване е необходимо за наш законен интерес, без да засягаме Вашето право на поверителност. Ще Ви уведомим за наличието на такъв законен интерес посредством уведомлението за поверителност, свързано с това конкретно Обработване.

-          Обработването се изисква от закона.

За какви цели се обработват и в какви срокове се съхраняват вашите лични данни

Ние обработваме Вашите Лични данни за конкретни, изрични и законни цели и няма да обработваме Вашите Лични данни впоследствие по начин, който е несъвместим с тези цели.

 

Ние ще обработваме личните Ви данни за целите и на основанията, както е посочено по-долу:

Цели:

Правно основание:

Срок на запазване:

Логистика:

- Вие сте представител или служител на компания, доставчик на логистични услуги (превозни, складови и др.) на Dr.Oetker. Ние събираме Вашите лични данни при преговори във връзка или при сключване на съответния договор с Вашия работодател, при приемане или предаване на доставки, като част от идентификацията на насрещната (за нас) страна по договора, при издаване или получаване на финансово-счетоводни документи (фактури, КИ, ДКИ, складови разписки и др.).  Вашите лични данни също могат да бъдат предмет на Обработване при търговска кореспонденция.

Изпълнение на договор

12 години след изтичане на срока на съответния договор с доставчик на логистични услуги.

Продажби:

- Вие сте представител или служител на компания, клиент на Dr.Oetker, на която доставяме нашите продукти. Ние събираме Вашите лични данни при преговори във връзка или при сключване на съответния договор с Вашия работодател или за целите на индивидуални доставки (при липса на договор). Вашите лични данни могат да бъдат събирани и обработвани от нас също при предаване и/или документиране на доставки, като част от идентификацията на насрещната (за нас) страна по договора, както и при издаване или получаване на финансово-счетоводни документи (фактури, КИ, ДКИ, складови разписки и др.).  Вашите лични данни също могат да бъдат предмет на Обработване при търговска кореспонденция. ;

- Вие сте краен клиент, който се е свързал с нас по някой от комуникационните ни канали като сте направили поръчка за наши продукти. Ние ще събираме и Обработваме Вашите лични данни за целите на идентификацията Ви като страна при сключването и изпълнението на договор за доставка с Вас или за целите на конкретната доставка, както и при предаването и/или документирането на нашата доставка към Вас.

Изпълнение на договор

12 години след изтичане на срока на съответния договор или от последното счетоводно действие във връзка с последната доставка.

Маркетинг:

- Вие сте клиент, който участва в промоционални игри или маркетингови събития. Ние събираме и Обработваме Вашите лични данни, за да Ви идентифицираме като участник в на промоционалните игри или маркетингови събития;

- Вие сте клиент, който отправяте запитвания към нас по телефон или имейл;

Вашето съгласие/Договор

1 година от приключването на промоционалната игра, маркетингово събитие или от изтичането на последния контакт с Вас

Човешки ресурси:

- Вие сте наш работник или служител. Ние събираме и обработваме Вашите данни за целите на изпълнение на трудовия Ви договор, за гарантиране на безопасните и здравословни условия на труд и за целите на управление на персонала.

 

 

 

 

- Вие сте кандидат за работа при нас.

Изпълнение на договор и изисквания на приложимото трудово и осигурително законодателство.

 

Вашето съгласие

Съгласно приложимото законодателство.

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 година от подаване на документи.

При събиране и Обработване на Вашите Лични Данни при посещения на някой от нашите Интернет страници или портали, при предлагането на услуги или приложения, маркетингови дейности и др. ще Ви запознаваме със специалните ни уведомления за поверителност в допълнение към настоящата Политика, в които конкретната Цел на Обработването ще бъде ясно посочена. Специалното уведомление за поверителност ще бъде достъпно например, на Интернет страница или портал, в приложение, в платформа на социална мрежа и др.

Поддържане на Вашите лични данни точни и актуални

За нас е от съществено значение записите на Вашите Лични данни да бъдат актуални и точни. Молим да ни информирате за каквито и да било промени или неточности във Вашите Лични данни възможно най-скоро използвайки комуникационните канали, посочени в точка 3 “Контакт за въпроси и искания във връзка със защита на Личните Данни“. Ние ще предприемем необходимите действия за да изтрием или актуализираме всякакви неточни или остарели Лични данни.

Достъп до Вашите лични данни

Вие имате право на достъп по всяко време до Вашите Лични данни, които ние обработваме. В случай, че тези Лични данни са неточни или непълни, имате право да поискате поправянето или изтриването им. За повече информация във връзка с Вашите права на поверителност, моля се свържете с нас по начина, посочен в 3 “Контакт за въпроси и искания във връзка със защита на Личните Данни“.

Защита на Вашите лични данни

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашата индустрия.

Вашите Лични Данни могат да бъдат обработвани от трето лице-Обработващ, ако то се съгласи да прилага същите технически и организационни мерки за сигурност.

Поддържане на сигурността на данните означава защита на поверителността, целостта и наличието на Вашите Лични данни:

(a)                Поверителност: ние защитаваме Вашите Лични данни от нежелано разкриване към трети лица.

(b)                Цялостност: ние защитаваме Вашите Лични данни от промени от неоправомощени трети лица.

(c)                 Наличност: ние гарантираме, че само оправомощени лица имат достъп до Вашите Лични данни, когато това е необходимо.

Нашите процедури по сигурност на данните включват: защитен достъп, системи за резервни копия, мониторинг, преглед и поддръжка на пробиви в сигурността и продължаване на дейностите и пр.

Използване на бисквитки (cookies) или подобни инструменти

На някои от нашите Интернет страници ние можем да използваме бисквитки (cookies), които ни помагат да Ви осигурим по-добро обслужване, когато разглеждате нашата Интернет страница или когато участвате в промоционални игри или отправяте запитвания до нас. Те също така ни подпомагат да подобряваме съдържанието на тези Интернет страници.

За повече информация за използваните от нас бисквитки (cookies) и как да ги изключвате, молим да се запознаете с нашата политика за бисквитките на goo.gl/WNYeKg.

Бисквитки

На нашия уеб сайт използваме "бисквитки", за да анализираме дейността на потребителите и да подобрим услугите си за вас на уебсайтовете. Бисквитките не съдържат лична информация. Използвайки нашите уебсайтове, вие се съгласявате да използвате тези "бисквитки".

На този уебсайт са активирани следните услуги на Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google"):
 

Google Analytics
 

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва "бисквитки". Te представляват текстови файлове, запазени на компютъра ви и позволяват анализ на начина, по който използвате уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" относно използването на нашия уеб сайт, включително вашия IP адрес ("данни за ползване"), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Моля, имайте предвид, че на нашите уебсайтове използваме скрипт "gat._anonymizeIp ()" и разширение на Google Analytics, което гарантира, че IP адресите ви са анонимни след геолокация ("IP masking"). Чрез активирането на IP анонимността, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително в държавите-членки на Европейския съюз или в други страни, които са подписали Договора за Европейското икономическо пространство. Само при изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където след това се съкращава.
 

Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашия уеб сайт, да състави отчети за дейността на уебсайта за нас и да ни предостави допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в рамките на параметрите на Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни, съхранявани от Google. Тези данни ще бъдат предадени на трети страни само въз основа на законовите разпоредби или за целите на обработката на поръчаните данни. В никакъв случай Google няма да свърже вашите данни с други данни, съхранявани от Google.
 

Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си; но имайте предвид, че в този случай е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да избегнете събирането на данни, генерирани от "бисквитката", и данните, свързани с използването на уебсайта (включително IP адреса ви) от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следната връзка.
 

Подробна информация за Google Analytics можете да намерите в тази връзка:
 

tools.google.com/dlpage/gaoptout
 

Функции за рекламиране в Google Analytics (DoubleClick)
 

В допълнение към Google Analytics (вижте по-горе), функцията за рекламиране в DoubleClick за анализ е активирана на този уебсайт. Вследствие на това се събират допълнителни данни от "бисквитката" на Google, което надвишава стандартното въвеждане на Google Analytics. За тази цел, в допълнение към "бисквитките" на Google Analytics, сайтът ни използва "бисквитки" на трети страни.


Функцията DoubleClick служи за представяне на подходящи реклами от нас и от трети страни. Браузърът Ви има идентификационен номер като псевдоним, за да провери кои реклами са били показвани в браузъра ви и на кои от тях е имало кликвания. Използването на "бисквитките" на DoubleClick позволява показването на реклами въз основа на предишни посещения на нашите и други уебсайтове в Интернет. Информацията, генерирана от "бисквитките", се прехвърля за оценка на сървър в САЩ и се съхранява там от Google. Данните ще бъдат предадени на трети страни само въз основа на законовите разпоредби или по реда за обработка на данните. В никакъв случай Google няма да свърже вашите данни с други данни, съхранени от Google.
 

Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки в браузъра си; но имайте предвид, че в този случай е възможно да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да избегнете събирането на данни, генерирани от "бисквитката", свързани с използването на уебсайта от Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следната връзка. Друга възможност е да деактивирате "бисквитките" на DoubleClick в уеб сайта на Digital Advertising Alliance чрез следната връзка.
 

Освен това горепосочената информация за "Google Analytics" се отнася и за функциите за рекламиране в Google Analytics.
 

Подробна информация за DoubleClick можете да намерите в тази връзка:
 

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Google Adwords


Този уебсайт използва Google AdWords, аналитична услуга, предоставена от Google Inc. и Conversion Tracking в рамките на параметрите на Google AdWords. Google AdWords използва "бисквитки", които се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър (т.нар. "Бисквитка за реализация"), когато кликнете върху реклама, показана от Google. Тези "бисквитки" стават неефективни след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако посетите конкретни страници на нашия уебсайт, Google и ние можем да проследим дали тази страница е била достъпна заради кликване върху конкретна реклама. Данните, получени чрез използването на "бисквитки" за реализация, се използват за статистически отчети за клиенти на AdWords, които използват проследяване на реализациите. Тези статистически данни ни показват общия брой потребители, които са кликнали върху реклама, показана от Google и са препратени на страница, която има проследяване на реализациите с тагове.


В допълнение към проследяването на реализациите използваме и функции за ремаркетинг.
Функцията Google Remarketing ни позволява да достигнем до потребители, които преди са посетили уебсайта ни. По този начин можем да представим на потребителите на този уебсайт, които вече се интересуват от нашите продукти или услуги, нашите реклами на други уебсайтове в мрежа. AdWords също така определя какви общи интереси съществуват и споделени функции между потребителите на уебсайта ни въз основа на поведението на потребителите на уебсайтове в Google Display Network през последните 30 дни и на контекстуалните данните от търсачки. Въз основа на тази информация AdWords след това открива нови потенциални клиенти на пазара, чиито интереси и характеристики са подобни на тези на потребителите на нашия уебсайт. Ремаркетингът, специфичен за конкретна цел, се осъществява чрез използването на "бисквитки" в комбинация, като например "бисквитките" на Google Analytics и "бисквитките" на Google DoubleClick, в браузърите на потребителите на уебсайта.
Ако искате да се откажете от проследяването, можете да блокирате използването му, като предотвратите инсталирането на "бисквитки", като изберете подходящата настройка в браузъра си (опция за деактивиране), или като следвате връзката по-долу и инсталирате предоставения там плъгин:


https://www.google.com/settings/ads/plugin.  Можете също така да деактивирате използването на бисквитки от трети страни, като посетите уебсайта на Network Advertising Initiative за деактивиране http://www.networkadvertising.org/choices/   и следвате стъпките за деактивиране.


Горната информация за "Google Analytics" се отнася и за Google Adwords.
Допълнителна информация за Google Adwords можете да намерите в тези връзки:

http://www.google.com/privacy/ads/

Разкриване на лични данни

В зависимост от целите, за които събираме и обработваме Вашите Лични данни, ги разкриваме на следните (категории) получатели:

a)                В рамките на нашата организация и групата на Dr.Oetker:

-       На наши оправомощени служители;

-       На наши свързани лица и дъщерни дружества;

b)                Трети лица – бизнес партньори:

-       Рекламни, маркетингови и промоционални агенции: с цел да ни подпомагат при извършването и анализа на ефективността на нашите рекламни кампании и промоции;

-       Бизнес контрагенти: например, доверени дружества, които може да използват Вашите лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или продукти, които сте поискали и/или които може да Ви предоставят маркетингови материали (когато Вие сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;

-       Доставчици на услуги на Dr.Oetker: например дружества, които предоставят професионални услуги като счетоводители, адвокати, одитори, ИТ специалисти или маркетинг компании за целите на предоставяне на такива услуги на Dr.Oetker;

c)         Други трети лица:

-       Когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на Dr.Oetker:

-        В изпълнение на законосъобразно разпореждане като например, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;

-        За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на Dr.Oetker; и

-        За защита на правата, собствеността или безопасността на Dr.Oetker и/или неговите клиенти;

-          Във връзка с корпоративни преобразувания като например: прехвърляне на всички или част от дейностите или при вливане, сливане, промяна в контрола, преструктуриране или ликвидация на цялата или част от търговската дейност на Dr.Oetker.

 

Обръщаме внимание, че третите лица-получатели, посочени в т. b) и c) по-горе особено доставчиците на стоки и услуги към Вас чрез услугите или приложенията на Dr.Oetker или чрез техни собствени канали могат да събират Лични Данни от Вас независимо от нас. В този случай, тези трети лица са самостоятелно отговорни за администрирането на тези Лични данни и Вашите отношения с тях се уреждат според прилаганите от тях условия.

Социални медии

Социалните медии имат собствени условия за ползване, които следва да познавате, когато сте активни чрез тях. Напомняме Ви, че публикациите в наши страници в социалните медии могат да са свързани с определени последици, включително за поверителността на Вашите Лични данни или на Личните данни на лица, които споделяте, например, невъзможността за оттегляне на публикация в кратък срок. Вие сте изцяло отговорни за Вашите публикации в социалните медии. Ние не носим каквато и да било отговорност за Ваши публикации.

Трнафер на лични данни извън ЕИЗ

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.

Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

Вашите права

Ние искаме да бъдем максимално прозрачни спрямо Вас, затова Вие можете да ни покажете чрез Вашия избор как желаете да използваме Вашите Лични данни.

·         Избор за това по какъв начин да се свързваме с Вас

Вие разполагате с различни варианти за избор на начина, по който искате да се свързваме с Вас, чрез какъв канал (напр. email, поща, социална медия, телефон), за каква цел и колко често, като персонализирате настройките за поверителност на съответното устройство или актуализирате Вашият потребителски профил или като изпълните инструкциите за отписване, съдържащи се в (получаваната) комуникация.

·         Достъп до Вашите Лични данни

Можете да винаги да се свържете с нас, по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”, за да разберете какви Ваши Лични данни се съхраняват при нас и какъв е техният произход. При определени условия имате право да получавате Вашите Лични данни, които сте ни предоставили, в общоизползван, структуриран машинночитаем формат и да ги прехвърлите на определено от Вас трето лице.

·         Право на коригиране

Ако установите грешки във Вашите Лични данни, или те са непълни или неточни ,може да поискате от нас да ги коригираме или допълним.

·         Право да поискате ограничаване на Обработването

Имате право да поискате ограничаване на Обработването на Вашите Лични данни (например когато се извършва проверка на точността на Вашите Лични данни).

·         Право на възражение

Имате право да възразите срещу използването на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг (ако предпочитате, може също така да посочите чрез кой комуникационен канал и колко често предпочитате да се свързваме с Вас) или срещу споделянето на Ваши Лични данни с трети лица за такива цели.

Имате право да оттеглите съгласието си за продължаване на Обработването на предоставените от Вас Лични данни по всяко време по начина, посочен в точка 3 “Към кого можете да се обърнете в случай, че имате въпроси или искания?”.

Нещо повече, може да поискате да изтрием всички данни, които се отнасят до Вас (с изключение в определени случаи, например – за доказвне на сделка или когато е налице законно основание).

Накрая, моля да имате предвид, че имате право да подадете жалба срещу Администратора до съответния орган по защита на Личните данни (“ОЗЛД”).

По отношение на Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД (като Администратор) компетентният ОЗЛД е българската Комисия за защита на Личните данни.

 

 

 

 

Правна информация

Изискванията на тази Политика допълват и не заместват каквито и да било други изисквания по приложимото законодателство за защита на Личните данни. В случай на противоречие между настоящата Политика и приложимото законодателство за защита на Личните данни, предимство има последното.

Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД има право да изменя настоящата Политика по всяко време. В тези случаи ние ще Ви уведомим за такива промени и ще Ви помолим да се запознаете с най-актуалната версия на тази Политика и да потвърдите приемането й. Политиката е достъпна и на goo.gl/MnefT4, където може да се запознавате с нея и всякакви последващи промени.

 

Определения

В тази политика следните изрази имат следното значение:

(a)                Администратор (на Лични данни) означава организацията, която определя целите за които и начина, по който се обработват Вашите Лични данни. Освен ако не Ви уведомим за друго, Администратор на Вашите Лични данни е Д-Р ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 831755204. Може да предоставим допълнителна информация чрез отделни специални условия за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, оферти, покани за събития и т.н.

(b)                Обработващ (Лични данни) означава лице или организация, което обработва Вашите Лични данни от името на Администратор.

(c)                 Точка за контакт по въпроси на защитата на Личните данни означава точката за контакт (т.е. лице, определено от ЙОТКЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД), чрез която може да се обърнете към Администратора с въпроси или искания във връзка с тази Политика и/или (Обработването на) Вашите Лични данни и което ще обработи и отговори на тези въпроси и искания.

(d)                ЕИЗ означава Европейската икономическа зона (= държави-членки на Европейския съюз + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

(e)                Лични данни са всякакви данни, свързани пряко с Вас или позволяващи Вашата идентификация, като например Вашето име, телефонен номер, email адрес, (гео-)локация, и т.н.

 

(f)                  Обработване означава събирането, достъпът и всички форми на използване на Вашите Лични данни.